За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про податок на додану вартість
Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єктом оподаткування
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єктом оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є операцiї платникiв податку з:
3.1.1. продажу товарiв (робiт, послуг) на митнiй територiї України, в тому числi операцiї з оплати вартостi послуг за договорами оперативної оренди (лiзингу) та операцiї з передачi права власностi на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованостi заставодавця; (дiю пiдпункту 3.1.1 пункту 3.1 статтi 3 зупинено для сiльськогосподарських товаровиробникiв - учасникiв експерименту по запровадженню єдиного податку на територiї Глобинського району Полтавської областi згiдно iз Законом N 25/98-ВР вiд 15.01.98 р.)
3.1.2. ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України та отримання робiт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митнiй територiї України, в тому числi операцiї з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки;
3.1.3. вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України та надання послуг (виконання робiт) для їх споживання за межами митної територiї України. N 277-XIV вiд 20.11.98 р.) (згiдно iз Законами: N 25/98-ВР вiд 15.01.98 р., (дiю пiдпункту 3.1.3 пункту 3.1 статтi 3 зупинено для сiльськогосподарських товаровиробникiв - учасникiв експерименту щодо запровадження єдиного (фiксованого) податку на територiї Глобинського району Полтавської областi в частинi всiх операцiй, що є об'єктом оподаткування, крiм операцiй з продажу продукцiї власного виробництва такими сiльськогосподарськими товаровиробниками)
3.2. Не є об'єктом оподаткування операцiї з:
3.2.1. випуску (емiсiї), розмiщення у будь-якi форми управлiння та продажу за кошти цiнних паперiв, що випущенi в обiг (емiтованi) суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України, органами мiсцевого самоврядування вiдповiдно до закону, включаючи приватизацiйнi та компенсацiйнi папери (сертифiкати), iнвестицiйнi сертифiкати, житловi чеки, земельнi бони та деривативи; обмiну зазначених цiнних паперiв на iншi цiннi папери; розрахунково-клiрингової, реєстраторської та депозитарної дiяльностi на ринку цiнних паперiв. (абзац 1 пiдпункту 3.2.1 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
Норми цього пiдпункту не застосовуються до операцiй з продажу бланкiв дорожнiх, банкiвських та особистих чекiв, цiнних паперiв, розрахункових та платiжних документiв, пластикових (розрахункових) карток;
3.2.2. передачi майна орендодавця (лiзингодавця), що є резидентом, у користування орендарю (лiзингоотримувачу) згiдно з умовами договору оренди (лiзингу) та його повернення орендодавцю (лiзингодавцю) пiсля закiнчення дiї такого договору;
сплати орендних (лiзингових) платежiв за умовами договору фiнансової оренди (лiзингу) або за умовами договору оренди житлового фонду, що є основним мiсцем проживання орендаря;
передачi майна в заставу позикодавцю (кредитору) згiдно з договором позики та його повернення заставодавцю пiсля закiнчення дiї такого договору;
передачi кредитором, що є резидентом, об'єкта iпотечного кредиту у власнiсть або використання позичальником;
грошових виплат основної суми та процентiв згiдно з умовами iпотечного кредиту;
3.2.3. надання послуг iз страхування i перестрахування, передбачених Законом України "Про страхування", соцiального i пенсiйного страхування;
3.2.4. обiгу валютних цiнностей (у тому числi нацiональної та iноземної валюти), банкiвських металiв, банкнот та монет Нацiонального банку України, за винятком тих, що використовуються для нумiзматичних цiлей, базою оподаткування яких є продажна вартiсть; випуску, обiгу та погашення бiлетiв державних лотерей, запроваджених за дозволом Мiнiстерства фiнансiв України; виплати грошових виграшiв, грошових призiв i грошових винагород; прийняття ставок, у тому числi шляхом обмiну коштiв на жетони чи iншi замiнники гривнi, призначенi для використання в гральних автоматах та iншому гральному устаткуваннi, продажу негашених поштових марок України, конвертiв або листiвок з негашеними поштовими марками України, крiм колекцiйних марок, конвертiв чи листiвок для фiлателiстичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартiсть; N 977-XIV вiд 15.08.99 р.) N 932-XIV вiд 14.07.99 р., (пiдпункт 3.2.4 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 550/97-ВР вiд 26.09.97 р.,
3.2.5. надання послуг з iнкасацiї, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розмiщення та повернення грошових коштiв за договорами позики, депозиту, вкладу, страхування або доручення; надання, управлiння i переуступки фiнансових кредитiв, кредитних гарантiй i банкiвських поручительств особою, що надала такi кредити, гарантiї або поручительства; (абзац 1 пiдпункту 3.2.5 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 550/97-ВР вiд 26.09.97 р.)
торгiвлi за грошовi кошти або цiннi папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцiй з iнкасацiї боргових вимог та факторингу (факторингових) операцiй, крiм факторингових операцiй, якщо об'єктом боргу є валютнi цiнностi, цiннi папери, у тому числi компенсацiйнi папери (сертифiкати), iнвестицiйнi сертифiкати, житловi чеки, земельнi бони та деривативи; (абзац 2 пiдпункту 3.2.5 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
3.2.6. оплати вартостi державних платних послуг, якi надаються фiзичним або юридичним особам органами виконавчої влади i мiсцевого самоврядування та обов'язковiсть отримання (надання) яких встановлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацiю, отримання лiцензiї (дозволу), сертифiкатiв у виглядi зборiв, державного мита тощо;
3.2.7. виплат заробiтної плати, пенсiй, стипендiй, субсидiй, дотацiй, iнших грошових або майнових виплат фiзичним особам за рахунок бюджетiв або соцiальних чи страхових фондiв у порядку, встановленому законом; виплат дивiдендiв та роялтi у грошовiй формi або у формi цiнних паперiв (корпоративних прав), надання комiсiйних (брокерських) та дилерських послуг з торгiвлi або управлiння цiнними паперами, у тому числi приватизацiйними та компенсацiйними паперами (сертифiкатами), iнвестицiйними сертифiкатами, житловими чеками, земельними бонами та деривативами на ринку цiнних паперiв України, а також деривативами на фондових, валютних i товарних бiржах, створених у порядку, передбаченому вiдповiдними законами; nt color=#0000EE>законами України "Про цiннi папери i фондову бiржу" та "Про товарну бiржу"; (дiя змiн, внесених Законом вiд 02.03.2000 р.
N 1523-III до пiдпункту 3.2.7 пункту 3.2 статтi 3, поширюється на правовiдносини, що виникли з 1 жовтня 1997 року, але не тягнуть за собою перерахунку податкових зобов'язань або змiни цивiльно-правових вiдносин) N 1523-III вiд 02.03.2000 р.) (пiдпункт 3.2.7 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 977-XIV вiд 15.08.1999 р.,
3.2.8. передачi основних фондiв як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цiлiсного майнового комплексу в обмiн на емiтованi нею корпоративнi права, у тому числi при ввезеннi основних фондiв на митну територiю України (крiм пiдакцизних товарiв) або їх вивезеннi за межi митної територiї України; продажу за компенсацiю сукупних валових активiв платника податку (з урахуванням вартостi гудвiлу) iншому платнику податку.
Пiд цiлiсним майновим комплексом слiд розумiти активи, сукупнiсть яких забезпечує ведення окремої пiдприємницької дiяльностi на постiйнiй i регулярнiй основi i термiн використання яких перевищує дванадцять календарних мiсяцiв.
Пiд продажем сукупних валових активiв слiд розумiти продаж пiдприємства як окремого об'єкта пiдприємництва або включення валових активiв пiдприємства чи його частини до складу активiв iншого пiдприємства. При цьому пiдприємство-покупець набуває прав i обов'язкiв (є правонаступником) пiдприємства, що продає такi активи.
Повернення основних фондiв, попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи iншими юридичними або фiзичними особами, у разi їх виходу з числа засновникiв або учасникiв такої юридичної особи, або при лiквiдацiї такої юридичної особи, у тому числi при їх ввезеннi на митну територiю України (крiм пiдакцизних товарiв) або вивезеннi за межi митної територiї України.
При здiйсненнi спiльної (сумiсної дiяльностi) передача товарiв (робiт, послуг) на баланс платника податку, уповноваженого договором вести облiк результатiв такої спiльної дiяльностi, вважається продажем таких товарiв (робiт, послуг); (статтю 3 доповнено пiдпунктом 3.2.9 згiдно iз Законом N 550/97-ВР вiд 26.09.97 р.) (статтю 3 доповнено пiдпунктом 3.2.10 згiдно iз Законом N 1841-III вiд 22.06.2000 р.)
3.2.10. з надання позашкiльним навчальним закладом вихованцям, учням i слухачам платних послуг у сферi позашкiльної освiти. (пiдпункт 3.2.9 пункту 3.2 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 1330-XIV вiд 21.12.99 р.) N 977-XIV вiд 15.08.99 р.) (пiдпункт 3.2.10 пункту 3.2 статтi 3 змiнено згiдно iз Законами: N 163-XIV вiд 06.10.98 р., (статтю 3 доповнено пiдпунктом 3.2.10 згiдно iз Законом N 169/98-ВР вiд 04.03.98 р.)
3.2.9. безоплатної передачi у державну власнiсть чи комунальну власнiсть територiальних громад сiл, селищ, мiст або у їх спiльну власнiсть об'єктiв всiх форм власностi, якi перебувають на балансi одного платника податку i передаються на баланс iншого платника податку, якщо такi операцiї здiйснюються за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень. Це положення поширюється на операцiї з безоплатної передачi об'єктiв з балансу платника податку, який перебуває в державнiй або комунальнiй власностi, на баланс iншої юридичної особи, яка перебуває вiдповiдно в державнiй або комунальнiй власностi, що здiйснюється за рiшенням органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування, до сфери управлiння яких належать такий платник податку та така юридична особа; (пiдпункт 3.2.9 статтi 3 втратив чиннiсть згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р., у зв'язку з цим пiдпункт 3.2.10 вважати пiдпунктом 3.2.9)
3.2.9. Пiдпункт 3.2.9 статтi 3 втратив чиннiсть (пiдпункт 3.2.8 статтi 3 змiнено згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.08.99 р.)
 prev Стаття 2. Платники податку
 next Стаття 4. База оподаткування