За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про пожежну безпеку
Стаття 5. Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5. Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки

Власники пiдприємств, установ та органiзацiй або уповноваженi ними органи (далi - власники), а також орендарi зобов'язанi:
розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки i технiки, позитивний досвiд;
вiдповiдно до нормативних актiв з пожежної безпеки розробляти i затверджувати положення, iнструкцiї, iншi нормативнi акти, що дiють у межах пiдприємства, установи та органiзацiї, здiйснювати постiйний контроль за їх додержанням;
забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартiв, норм, правил, а також виконання вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду;
органiзовувати навчання працiвникiв правилам пожежної безпеки та пропаганду заходiв щодо їх забезпечення;
у разi вiдсутностi в нормативних актах вимог, необхiдних для забезпечення пожежної безпеки, вживати вiдповiдних заходiв, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;
утримувати в справному станi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну технiку, обладнання та iнвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
створювати у разi потреби вiдповiдно до встановленого порядку пiдроздiли пожежної охорони та необхiдну для їх функцiонування матерiально-технiчну базу;
подавати на вимогу державної пожежної охорони вiдомостi та документи про стан пожежної безпеки об'єктiв i продукцiї, що ними виробляється;
здiйснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобiв виявлення та гасiння пожеж i використання для цiєї мети виробничої автоматики;
своєчасно iнформувати пожежну охорону про несправнiсть пожежної технiки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття дорiг i проїздiв на своїй територiї;
проводити службове розслiдування випадкiв пожеж.
Обов'язки сторiн щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повиннi бути визначенi у договорi оренди.
Пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власностi, якi виробляють продукцiю протипожежного призначення та надають послуги, пов'язанi з запобiганням або лiквiдацiєю пожеж, звiльняються вiд сплати податкiв на прибуток у межах обсягу виконаних робiт.
Пiдприємства, установи та органiзацiї, якi мають або утримують пожежнi команди з виїзною пожежною технiкою, частково звiльняються вiд сплати податкiв на прибуток (50 вiдсоткiв коштiв, що витрачаються на утримання цих команд).
На пiдприємствi, в установi та органiзацiї з кiлькiстю працюючих 50 i бiльше чоловiк рiшенням трудового колективу може створюватися пожежно-технiчна комiсiя. У виняткових випадках її функцiї може виконувати комiсiя з охорони працi. Типове положення про пожежно-технiчну комiсiю затверджується Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.
Повноваження в галузi пожежної безпеки асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, iнших виробничих об'єднань визначаються їх статутами або договорами мiж пiдприємствами, що утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанню функцiй в його апаратi створюється служба пожежної безпеки.
 prev Стаття 4. Обов'язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки
 next Стаття 6. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки