За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про пожежну безпеку
Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об'єктів виробничого та іншого призначення
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об'єктів виробничого та іншого призначення

Виробничi, жилi, iншi будiвлi та споруди, устаткування, транспортнi засоби, що вводяться в дiю пiсля завершення будiвництва або реконструкцiї, технiчного переоснащення, технологiчнi процеси та продукцiя повиннi вiдповiдати вимогам нормативних актiв з пожежної безпеки.
Забороняється будiвництво, реконструкцiя, технiчне переоснащення об'єктiв виробничого та iншого призначення, впровадження нових технологiй, випуск пожежонебезпечної продукцiї без попередньої експертизи (перевiрки) проектної та iншої документацiї на вiдповiднiсть нормативним актам з пожежної безпеки. Фiнансування цих робiт може провадитися лише пiсля одержання позитивних результатiв експертизи.
Введення в експлуатацiю нових i реконструйованих виробничих, жилих та iнших об'єктiв, впровадження нових технологiй, передача у виробництво зразкiв нових пожежонебезпечних машин, механiзмiв, устаткування та продукцiї, оренда будь-яких примiщень без дозволу органiв державного пожежного нагляду забороняються.
Проектнi органiзацiї зобов'язанi здiйснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рiшень з пожежної безпеки при будiвництвi, реконструкцiї, технiчному переоснащеннi та експлуатацiї запроектованих ними об'єктiв.
Машини, механiзми, устаткування, транспортнi засоби i технологiчнi процеси, що впроваджуються у виробництво, а також продукцiя, в стандартах на якi є вимоги пожежної безпеки, повиннi мати сертифiкат, що засвiдчує безпеку їх використання, виданий у встановленому порядку.
Новостворенi пiдприємства починають свою дiяльнiсть пiсля отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду.
Експертиза проектiв щодо пожежної безпеки та видача дозволу на початок роботи пiдприємства здiйснюється органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Цi органи також беруть участь у прийняттi об'єктiв в експлуатацiю.
Придбанi за кордоном машини, механiзми, устаткування, транспортнi засоби, технологiчне обладнання вводяться в експлуатацiю лише за умови вiдповiдностi їх вимогам нормативних актiв з пожежної безпеки, що дiють в Українi.
Забороняється застосування в будiвництвi та виробництвi матерiалiв i речовин, на якi немає даних щодо пожежної безпеки.
Проектування, реконструкцiя, технiчне переоснащення та будiвництво об'єктiв, що здiйснюються iноземними фiрмами, повиннi вiдповiдати чинним в Українi нормативним актам.
 prev Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних документів і проектної документації
 next Стаття 11. Виробництво пожежної техніки та протипожежного устаткування