За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
http://www.demontag-c.ru/ технология демонтажа кирпичных кладки для стен. . https://map-wall.ru настенная Карта мира из дерева.
  Нормативний акт України  
Закон України Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Закон України Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні

З А К О Н У К Р А Ї Н И


Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi вiд 17 квiтня 1991 року ( ВВР 1991, N 22, ст.262 ) вiд 19 листопада 1992 року N 2803-XII, Г.У. вiд 25.11.92 р. Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України вiд 15 травня 1992 року N 2353-XII, ВВР 1992 р., N 32, ст.456

Пiсля 1917 року, в перiод громадянської вiйни i наступнi десятирiччя на землi України пролилося багато кровi. Мiльйони безвинних людей на пiдставi антигуманних i антидемократичних законiв та внаслiдок прямого беззаконня i свавiлля зазнали переслiдувань за свою полiтичну дiяльнiсть, висловлювання та релiгiйнi переконання. Особливо тяжкою спадщиною минулого є масовi репресiї, якi чинились сталiнським режимом та його провiдниками в республiцi. При судових i позасудових розправах грубо нехтувались норми Конституцiї, покликанi охороняти права i свободи громадян, елементарнi норми судочинства.
Вiдмiчаючи, що частину осiб, репресованих у 30 - 40-х i на початку 50-х рокiв, уже поновлено в правах на пiдставi законодавства Союзу РСР, Верховна Рада України вважає, що реабiлi- тацiя жертв полiтичних репресiй повинна охоплювати увесь перiод пiсля 1917 року до моменту набрання чинностi цим Законом i поши- рюватись на осiб, необгрунтовано засуджених за цей час судами Ук- раїни або репресованих на територiї республiки iншими державними органами в будь-якiй формi, включаючи позбавлення життя або волi, переселення в примусовому порядку,вислання i заслання за межi рес- публiки,позбавлення громадянства, примусове помiщення до лiкуваль- них закладiв, позбавлення чи обмеження iнших громадянських прав або свобод з мотивiв полiтичного, соцiального, класового, нацiо- нального i релiгiйного характеру.
Верховна Рада України засуджує репресiї i вiдмежовується вiд терористичних методiв керiвництва суспiльством, висловлює спiвчут- тя жертвам необгрунтованих репресiй, їх рiдним i близьким, прого- лошує намiр неухильно добиватись вiдновлення справедливостi, усу- нення наслiдкiв свавiлля i порушень громадянських прав, прагне за- безпечити посильну на цей час компенсацiю матерiальної i моральної шкоди, заподiяної незаконними репресiями, реабiлiтованим та їх сiм'ям, та гарантує народу України, що подiбне нiколи не повторить- ся, що права людини i законнiсть будуть свято додержуватись.
Цим Законом лiквiдуються наслiдки беззаконня, допущенi з полiтичних мотивiв до громадян України, поновлюються їх права,вста- новлюються компенсацiя за незаконнi репресiї та пiльги реабiлiтованим.