За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 2. Визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2. Визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій

Залежно вiд ландшафтних та геохiмiчних особливостей грунтiв, мiри перевищення природного доаварiйного рiвня накопичення радiонуклiдiв у навколишньому середовищi, пов'язаних з ними ступенiв можливого негативного впливу на здоров'я населення, вимог щодо здiйснення радiацiйного захисту населення та iнших соцiальних заходiв, з урахуванням загальних виробничих i соцiально-побутових вiдносин, територiя, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, подiляється на зони.
Такими зонами є:
1) зона вiдчуження - це територiя, з якої проведено евакуацiю населення в 1986 роцi;
2) зона безумовного (обов'язкового) вiдселення - це територiя, що зазнала iнтенсивного забруднення довгоживучими радiонуклiдами, з щiльнiстю забруднення грунту понад доаварiйний рiвень iзотопами цезiю вiд 15,0 Кi/км2 та вище, або стронцiю вiд 3,0 Кi/км2 та вище, або плутонiю вiд 0,1 Кi/км2  та вище, де розрахункова ефективна еквiвалентна доза опромiнення людини з урахуванням коефiцiєнтiв мiграцiї радiонуклiдiв у рослини та iнших факторiв може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рiк понад дозу, яку вона одержувала у доаварiйний перiод;
3) зона гарантованого добровiльного вiдселення - це територiя з щiльнiстю забруднення грунту понад доаварiйний рiвень iзотопами цезiю вiд 5,0 до 15,0 Кi/км2, або стронцiю вiд 0,15 до 3,0 Кi/км2, або плутонiю вiд 0,01 до 0,1 Кi/км2, де розрахункова ефективна еквiвалентна доза опромiнення людини з урахуванням коефiцiєнтiв мiграцiї радiонуклiдiв у рослини та iнших факторiв може перевищити 1,0 мЗв (0,1 бер) за рiк понад дозу, яку вона одержувала у доаварiйний перiод;
4) зона посиленого радiоекологiчного контролю - це територiя з щiльнiстю забруднення грунту понад доаварiйний рiвень iзотопами цезiю вiд 1,0 до 5,0 Кi/км2, або стронцiю вiд 0,02 до 0,15 Кi/км2, або плутонiю вiд 0,005 до 0,01 Кi/км2 за умови, що розрахункова ефективна еквiвалентна доза опромiнення людини з урахуванням коефiцiєнтiв мiграцiї радiонуклiдiв у рослини та iнших факторiв перевищує 0,5 мЗв (0,05 бер) за рiк понад дозу, яку вона одержувала у доаварiйний перiод;
Додатковi критерiї забрудненостi грунту радiонуклiдами можуть встановлюватись Нацiональною комiсiєю радiацiйного захисту населення України з наступним затвердженням Верховною Радою України. (частина 3 статтi 2 доповнена згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
Критерiї, за якими провадиться розмежування категорiй зон, встановлюються Hацiональною комiсiєю по радiацiйному захисту населення України.
Межi цих зон встановлюються та переглядаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на основi експертних висновкiв Нацiональної комiсiї радiацiйного захисту населення України, Академiї наук України, Мiнiстерства охорони здоров'я України, Мiнiстерства у справах захисту населення вiд наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС України, Мiнiстерства сiльського господарства України, Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комiтету України по гiдрометеорологiї за поданням обласних Рад i затверджуються Верховною Радою України. (частина 5 статтi 2 змiнена згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
Карти зазначених зон, перелiк населених пунктiв, вiднесених до цих зон, друкуються в центральнiй та мiсцевiй пресi для загального вiдома i зберiгаються у центральних та мiсцевих органах влади. (стаття 2 змiнена згiдно iз Законом N 2532-XII вiд 1.07.92 р.)
 prev Стаття 1. Мета та основні завдання Закону
 next Стаття 3. Умови проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором