За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 14. Центральна виборча комісія
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 14. Центральна виборча комісія

1. Центральна виборча комiсiя є найвищим органом по органiзацiї i проведенню виборiв i утворюється, як правило, одночасно з призначенням виборiв, але не пiзнiш як за 120 днiв до дня їх проведення.
2. Центральна виборча комiсiя затверджується у складi голови, двох заступникiв голови, секретаря i 11 членiв комiсiї Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України.
Голова, заступники голови, секретар Центральної виборчої комiсiї та не менше третини її складу повиннi мати вищу юридичну освiту.
3. Голова, заступники голови i секретар Центральної виборчої комiсiї працюють на постiйнiй основi.
4. Полiтичнi партiї та їх виборчi блоки, якi вiдповiдно до цього Закону беруть участь у виборчiй кампанiї, можуть призначити по одному представнику при Центральнiй виборчiй комiсiї з правом слова.
5. Строк повноважень Центральної виборчої комiсiї - чотири роки.
Центральна виборча комiсiя здiйснює свої повноваження до призначення її нового складу.
6. Центральна виборча комiсiя у п'ятиденний термiн пiсля її утворення публiкує вiдомостi про свiй персональний склад, мiсцезнаходження, поштову адресу, а також повiдомляє рахунок, на який можуть вноситись пожертвування до централiзованого виборчого фонду, i дає роз'яснення щодо права громадян та юридичних осiб вносити пожертвування до цього фонду.
7. Центральна виборча комiсiя:
1) органiзовує пiдготовку i проведення виборiв народних депутатiв України;
2) здiйснює на всiй територiї України контроль за виконанням виборчого законодавства i забезпечує його однакове застосування;
3) дає роз'яснення про порядок застосування виборчого законодавства, входить в разi необхiдностi до Верховної Ради України з поданням про його тлумачення або внесення до нього змiн чи доповнень;
4) утворює виборчi округи;
5) спрямовує дiяльнiсть окружних i дiльничних виборчих комiсiй;
6) встановлює порядок використання коштiв на проведення виборiв i розподiляє їх по виборчих комiсiях та вiдповiдних мiсцевих Радах, сприяє забезпеченню виборчих комiсiй примiщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає iншi питання матерiально-технiчного забезпечення виборiв;
7) встановлює форми виборчих бюлетенiв по виборах депутатiв, спискiв виборцiв, протоколiв засiдань виборчих комiсiй, iнших виборчих документiв, зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комiсiй, визначає порядок зберiгання та передачi виборчих документiв;
8) заслуховує повiдомлення виборчих комiсiй, мiнiстерств i вiдомств України, iнших державних органiв, органiв мiсцевого i регiонального самоврядування з питань, пов'язаних з пiдготовкою i проведенням виборiв;
9) публiкує список округiв, iнформацiю про строки проведення виборчої кампанiї та iншi матерiали про свою дiяльнiсть;
10) реєструє партiї та їх виборчi блоки, якi виявили намiр висунути кандидатiв для участi у виборах;
11) реєструє обраних депутатiв, пiдбиває пiдсумки виборiв у цiлому по Українi, публiкує в пресi та оголошує в iнших засобах масової iнформацiї пiдсумки виборiв i список обраних депутатiв;
12) iнформує Верховну Раду України про результати виборiв та визнання повноважень депутатiв;
13) вирiшує питання призначення i проведення повторних виборiв, виборiв замiсть депутатiв, якi вибули, а також питання, пов'язанi з органiзацiєю вiдкликання депутатiв;
14) розглядає заяви, звернення i скарги громадян на рiшення та дiї окружних i дiльничних виборчих комiсiй (крiм скарг на неправильностi в списках виборцiв), скасовує рiшення виборчих комiсiй або зупиняє їх дiю, приймає iншi рiшення з цих питань;
15) вирiшує питання за поданням Мiнiстерства закордонних справ України про приписку виборчих дiльниць, якi утворюються при представництвах України за кордоном, до виборчих округiв на територiї України;
16) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства України.
 prev Стаття 13. Система виборчих комісій
 next Стаття 15. Окружна виборча комісія