За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 17. Організація роботи виборчих комісій
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 17. Організація роботи виборчих комісій

1. Основною формою роботи виборчої комiсiї є засiдання. Засiдання виборчої комiсiї скликається головою комiсiї, в разi його вiдсутностi - заступником голови, а також на вимогу не менш як половини членiв комiсiї з обов'язковим повiдомленням всiх членiв комiсiї про час i мiсце засiдання.
2. Засiдання виборчої комiсiї є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як двi третини її складу. Рiшення приймається вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх. При однаковiй кiлькостi голосiв вирiшальним вважається голос голови комiсiї. Рiшення виборчої комiсiї повинно бути мотивованим i мiстити посилання на конкретнi статтi чи пункти законодавчих актiв та на обставини справи. Особи, якi входять до складу виборчої комiсiї, не згоднi з прийнятим рiшенням, можуть висловити в письмовiй формi окрему думку, що додається до протоколу засiдання.
3. Засiдання виборчої комiсiї веде її голова або його заступник, а у випадку, коли вони з якихось причин не виконують цю функцiю - комiсiя визначає iз свого складу головуючого на конкретному засiданнi.
4. Комiсiя може прийняти рiшення про позбавлення права участi в засiданнi осiб, зазначених в частинi третiй статтi 6 цього Закону, якщо вони перешкоджають його проведенню.
5. Рiшення виборчих комiсiй, прийнятi в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасникiв виборiв та органiв, що забезпечують їх проведення.
Органи державної влади, мiсцевого та регiонального самоврядування, а також державнi пiдприємства, установи i органiзацiї зобов'язанi сприяти виборчим комiсiям у здiйсненнi ними своїх повноважень.
 prev Стаття 16. Дільничні виборчі комісії
 next Стаття 18. Оскарження рішень і дій виборчих комісій