За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 23. Висування кандидатів у депутати
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 23. Висування кандидатів у депутати

1. Висування кандидатiв у депутати розпочинається за 90 днiв i закiнчується за 60 днiв до дня виборiв. Партiї або їх виборчi блоки, якi беруть участь у виборчiй кампанiї, пiсля реєстрацiї їх Центральною виборчою комiсiєю мають право висунути по одному кандидату у виборчий округ через свої регiональнi вiддiлення (мiсцевi осередки).
Виборчий блок утворюється групою партiй чи їх регiональних вiддiлень. Договiр про утворення виборчого блоку, пiдписаний всiма суб'єктами, що об'єднались (керiвниками партiй), реєструє окружна виборча комiсiя.
2. Претендент на кандидата в депутати має бути особою, яка вiдповiдає вимогам статтi 2 цього Закону.
3. При висуваннi претендента на кандидата в депутати виборцями не менш як десять виборцiв, що проживають у межах виборчого округу, по якому висувається кандидат, пiдписують заяву про це з зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, дати народження, серiї i номера паспорта, домашньої адреси кожного з виборцiв.
4. При висуваннi претендента на кандидата в депутати регiональне вiддiлення партiї (виборчого блоку) звертається з заявою до вiдповiдної окружної виборчої комiсiї. В заявi зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, професiя, посада (заняття), мiсце роботи i проживання, партiйнiсть претендента на кандидата, а також прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса i номер телефону уповноваженої особи партiї (виборчого блоку), якi висунули претендента.
5. При висуваннi претендента на кандидата в депутати партiєю (виборчим блоком) до заяви додаються:
1) витяг з протоколу зборiв (конференцiї) регiонального (Кримського республiканського, обласного, Київського, Севастопольського мiського) вiддiлення партiї (виборчого блоку). У витязi з протоколу зазначаються назва партiї (виборчого блоку), адреса її регiонального вiддiлення, номер телефону, загальна кiлькiсть членiв партiї (партiй, об'єднаних у виборчий блок), якi належать до вiдповiдного регiонального вiддiлення, кiлькiсть учасникiв зборiв (конференцiї), пiдсумки голосування, дата прийняття рiшення. Протокол засвiдчується пiдписами голови i секретаря зборiв (конференцiї);
2) список членiв партiї (партiй, об'єднаних у виборчий блок), якi належать до вiдповiдного регiонального вiддiлення (перших 100 членiв), iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, дати народження, серiї i номера паспорта, домашньої адреси.
6. Для визнання зборiв (конференцiї) регiонального вiддiлення партiї (партiй, об'єднаних у виборчий блок) дiйсними необхiдна участь у них не менш як двох третин членiв регiонального вiддiлення партiї (партiй, об'єднаних у виборчий блок) або делегатiв, обраних на конференцiю, якi належать до вiдповiдного регiонального вiддiлення, за умови наявностi в ньому не менш як 100 членiв партiї. На конференцiю має бути обрано не менш як 50 делегатiв.
7. При висуваннi претендента на кандидата в депутати трудовим колективом заява вiд iменi колективу пiдписується особою, уповноваженою на те зборами чи конференцiєю, якi висунули претендента.
8. Окружна виборча комiсiя видає уповноваженiй особi виборцiв, партiї (виборчого блоку), трудового колективу, якi висунули претендента на кандидата в депутати, довiдку про прийняття заяви.
Не пiзнiш як на третiй день пiсля прийняття заяви про висування претендента на кандидата в депутати окружна виборча комiсiя видає зазначеним уповноваженим особам довiдку про реєстрацiю претендента на кандидата в депутати i необхiдну кiлькiсть пiдписних листiв для збирання пiдписiв на його пiдтримку.
9. Претендент на кандидата в депутати, висунутий виборцями, партiєю (виборчим блоком), трудовим колективом, може бути зареєстрований як кандидат у депутати, якщо його пiдтримають своїми пiдписами не менш як 300 виборцiв даного виборчого округу. При реєстрацiї вноситься грошова застава в розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян. (частину 9 статтi 23 змiнено згiдно iз Законом N 334/95-ВР вiд 19.09.95 р.)
10. Збiр пiдписiв на пiдтримку претендента на кандидата в депутати починається з моменту видачi довiдки про реєстрацiю претендента.
11. Грошова застава повертається особi, яка внесла її, в разi коли кандидат одержить на виборах не менше п'яти вiдсоткiв голосiв виборцiв, що взяли участь в голосуваннi. Застава, що не пiдлягає поверненню, зараховується до державного бюджету.
 prev Стаття 22. Оголошення списків виборців і порядок внесення до них змін
 next Стаття 24. Списки виборців, які підтримують претендента на кандидата в депутати