За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 42. Підрахунок голосів на виборчій дільниці
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 42. Підрахунок голосів на виборчій дільниці

1. Пiсля закiнчення голосування дiльничною виборчою комiсiєю на пiдставi списку виборцiв встановлюється загальна кiлькiсть виборцiв, якi взяли участь в голосуваннi i одержали виборчi бюлетенi.
2. Пiдрахунок голосiв на виборчiй дiльницi проводиться дiльничною виборчою комiсiєю окремо по кожному кандидату в депутати.
3. Пiд час пiдрахунку голосiв дiльнична виборча комiсiя повинна дотримуватись такої послiдовностi дiй:
1) пiсля закiнчення голосування виборча комiсiя гасить, пiдраховує та упаковує невикористанi виборчi бюлетенi. На пакетi надписується найменування i номер виборчої дiльницi, вид i кiлькiсть невикористаних бюлетенiв. Пакет пiдписується головою комiсiї, заступником голови i секретарем та скрiплюється печаткою;
2) виборча комiсiя встановлює за основним i додатковим списками виборцiв загальну кiлькiсть виборцiв на виборчiй дiльницi i кiлькiсть виборцiв, якi взяли участь у виборах (одержали виборчi бюлетенi);
3) голова виборчої комiсiї в присутностi членiв комiсiї перевiряє цiлiснiсть печатки на виборчих скриньках i розкриває їх;
4) комiсiя пiдраховує загальну кiлькiсть бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними.
Недiйсними визнаються виборчi бюлетенi невстановленого зразка, а також бюлетенi, в яких при голосуваннi були залишенi прiзвища бiльш як одного кандидата або на яких вiдсутнi штамп чи пiдпис члена виборчої комiсiї, який його видав.
При виникненнi сумнiвiв щодо дiйсностi бюлетеня питання вирiшується комiсiєю шляхом голосування. Визнанi недiйсними бюлетенi вкладаються в окремi конверти i опечатуються таким чином, щоб без пошкодження печатки неможливо було вийняти з конверта або вкласти в нього бюлетень. На конвертах надписується найменування i номер виборчої дiльницi, кiлькiсть вкладених бюлетенiв;
5) комiсiя пiдраховує кiлькiсть голосiв, поданих за кожного кандидата. Пiсля цього бюлетенi вкладаються у конверти, окремi для кожного кандидата, i пакуються так, як зазначено в пунктi 4 частини третьої цiєї статтi;
6) комiсiя розглядає на своєму засiданнi результати пiдрахунку голосiв i заносить їх до протоколу.
В протоколi зазначаються:
найменування i номер виборчої дiльницi;
загальна кiлькiсть виборцiв, включених до спискiв виборцiв по виборчiй дiльницi;
кiлькiсть виборцiв, якi одержали виборчi бюлетенi;
кiлькiсть виборцiв, якi взяли участь у голосуваннi;
кiлькiсть голосiв, поданих "за", i кiлькiсть голосiв, поданих "проти" кожного кандидата;
кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними.
Протокол складається в трьох примiрниках;
7) кожен примiрник протоколу пiдписується головою комiсiї, заступником голови, секретарем i членами комiсiї. Перший примiрник протоколу i виборчi бюлетенi негайно надсилаються до вiдповiдної окружної виборчої комiсiї у встановленому нею порядку, другий i третiй примiрники зберiгаються в дiльничнiй виборчiй комiсiї. Один з них має бути негайно вивiшено у примiщеннi комiсiї для загального ознайомлення.
 prev Стаття 41. Дострокове голосування
 next Стаття 43. Встановлення результатів виборів по виборчому округу