За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори Президента України
Стаття 33. Особистий виборчий фонд кандидата у Президенти України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 33. Особистий виборчий фонд кандидата у Президенти України

1. Кожний кандидат у Президенти України може мати особистий виборчий фонд.
Особистий виборчий фонд утворюється за рахунок власних коштiв кандидата, коштiв полiтичних партiй, пожертвувань громадян України, юридичних осiб, зареєстрованих в Українi, за винятком державних пiдприємств, державних органiв, установ i органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також iноземних громадян та юридичних осiб, пiдприємств з iноземними iнвестицiями.
Будь-якi умови, домовленостi та угоди мiж пожертвувачем i кандидатом, партiєю (виборчим блоком) щодо коштiв, якi перераховуються до виборчого фонду кандидата, є недiйсними.
2. Розмiр особистого виборчого фонду кандидата у Президенти України не повинен перевищувати 10 000 мiнiмальних заробiтних плат.
Розмiр пожертвувань однiєї юридичної або фiзичної особи не може перевищувати 100 мiнiмальних заробiтних плат.
3. За письмовою заявою кандидата у Президенти України Ощадний банк України за мiсцем знаходження Центральної виборчої комiсiї зобов'язаний вiдкрити рахунок з грифом "Виборчий фонд" на його iм'я.
4. Контроль за надходженням i використанням коштiв особистого виборчого фонду кандидата у Президенти України здiйснюється виборчими комiсiями, фiнансовими та податковими органами, банкiвськими установами, в яких вiдкрито вiдповiдний рахунок. За зверненням кандидата у Президенти банк надає йому повнi вiдомостi про розмiри та джерела пожертвувань до його особистого виборчого фонду.
5. Центральна виборча комiсiя не пiзнiш як у триденний строк повiдомляє виборцiв через засоби масової iнформацiї про надходження до особистого виборчого фонду кандидата загальної суми коштiв, дозволеної цим Законом.
6. Кандидату, його довiреним та уповноваженим особам забороняється одержувати вiд будь-кого та витрачати власнi кошти на передвиборну агiтацiю поза особистим виборчим фондом кандидата.
7. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборнiй кампанiї особистою працею, в тому числi з використанням власних засобiв, на громадських засадах у вiльний вiд роботи або служби час.
8. Якщо кошти перерахованi до особистого виборчого фонду кандидата фiзичною чи юридичною особою, яка згiдно з цим Законом не має права на такi пожертвування, або анонiмною чи пiдставною особою, або якщо адреса пожертвувача вiдсутня чи є такою, що по нiй неможливо вiдшукати пожертвувача, цi кошти перераховуються до Централiзованого фонду по виборах Президента України.
9. Кошти (або їх частина), якi надiйшли до особистого виборчого фонду кандидата понад встановлений цим Законом максимальний розмiр фонду, повертаються пожертвувачу за його рахунок.
10. Кошти, якi залишилися в особистому виборчому фондi кандидата пiсля обрання його Президентом України або вибуття з балотування на виборах, перераховуються до Централiзованого фонду по виборах Президента України.
11. Якщо кандидат, якого не було обрано на виборах Президента України, що були визнанi недiйсними або такими, що не вiдбулися, реєструється кандидатом у Президенти України на повторних виборах, вiн має право розпоряджатися коштами, що залишилися в його особистому виборчому фондi за умови, що причиною визнання виборiв недiйсними або такими, що не вiдбулися, не були дiї кандидата, його довiрених чи уповноважених ним осiб.
12. Кандидат має право вiдмовитися вiд коштiв, що надiйшли вiд пожертвувача, про що вiн подає заяву до установи, в якiй вiдкрито рахунок його особистого виборчого фонду. Цi кошти повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок i не зараховуються при обчисленнi максимально дозволеного розмiру особистого виборчого фонду кандидата.
13. У разi порушення кандидатом у Президенти України вимог цього Закону щодо фiнансування або матерiальної пiдтримки вiн може бути знятий з балотування в порядку, передбаченому цим Законом.
 prev Стаття 32. Використання державних засобів масової інформації у передвиборній агітації
 next Глава 6 ГАРАНТIЇ ДIЯЛЬНОСТI КАНДИДАТIВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ТА IНШИХ УЧАСНИКIВ ВИБОРIВ