За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Методика  
Право на судовий захист
Ключові слова
Кройтор В.А. :: Методика
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Ключові слова

Право на судовий захист (ст. 55 Конституції) –воно реалізується шляхом оскарження у суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Окрім того, Верховною Радою України створено інститут уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У разі неефективності вітчизняного правосуддя кожен громадянин має право звернутися до відповідних міжнародних судових установ та організацій, членом або учасником яких є Україна, зокрема до Ради Європи, Європейської комісії з прав людини, Європейського суду з прав людини.

Правосуддя в судах загальної юрисдикції в Україні здійснюється шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях, цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних та інших справ, передбачених законом."

Система судів загальної юрисдикції Систему судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України складають місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України."

Місцеві суди Місцеві суди діють у межах району, міста (крім міст районного підпорядкування), району в місті, декількох районів чи району та міста одночасно, якщо інше не передбачено законом. У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться."

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду Судді місцевих судів обираються Верховною Радою України безстроково у порядку, встановленому законом. Судді місцевих судів, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються Президентом України строком на п'ять років у порядку, встановленому законом. "

Склад місцевого суду Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів. Із числа суддів місцевого суду Міністром юстиції України за поданням Ради суддів України затверджується голова суду та заступник голови суду строком на п'ять років, якщо інше непередбачено законом."

Повноваження місцевого суду Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у зв'язку з нововиявленими обставинами цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні та інші справи у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів. У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи про адміністративні правопорушення. Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також здійснює інші повноваження, надані йому законом."

Апеляційні суди.

Апеляційні суди діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, якщо інше не передбачено законом. У назві апеляційних судів використовується назва населених пунктів, в яких вони знаходяться. Апеляційні суди складаються з обраних Верховною Радою України безстроково чи призначених Президентом України у межах п'ятирічного строку суддів. Народні засідателі цих судів обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міськими радами, на території яких знаходиться відповідний суд, строком на п'ять років за поданням голови апеляційного суду у необхідній кількості. Зі складу суддів апеляційного суду загальними зборами відповідного суду обираються голова суду та заступники голови суду відповідно до кількості судових палат суду або заступник голови суду у разі відсутності судових палат. В апеляційному суді розпорядженням голови цього суду можуть утворюватися судові палати, якщо інше не передбачено законом. Судові палати в апеляційних судах очолюються заступниками голови суду. У апеляційних судах може утворюватися президія як консультативно-дорадчий орган при голові апеляційного суду. Кількість членів і склад президії апеляційного суду затверджуються зборами суддів цього суду за поданням його голови." Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначається Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України." Апеляційні суди діють, як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів, як суди першої інстанції у адміністративних, кримінальних та цивільних справах, що віднесені до їх підсудності законом, а також переглядають справи у зв'язку з нововиявленими обставинами. Апеляційні суди вивчають та узагальнюють судову практику, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом."

Військові суди

В Україні діють військові суди гарнізонів як місцеві суди, військові суди регіонів і Військово-морських Сил, як апеляційні суди."

Спеціалізовані суди

Вищі спеціалізовані суди є вищими судовими органами спеціалізованих судів. Вищі спеціалізовані суди складаються з обраних до них Верховною Радою України суддів, зі складу яких загальними зборами відповідного суду обираються голова суду та його заступники. У вищих спеціалізованих судах може утворюватися президія як консультативно-дорадчий орган при голові вищого спеціалізованого суду. Кількість членів і склад президії вищого спеціалізованого суду затверджуються зборами суддів цього суду за поданням його голови.

Кількість суддів у вищих спеціалізованих судах Кількість суддів у кожному вищому спеціалізованому суді визначається Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України.

Вищі спеціалізовані суди діють як суди касаційної інстанції щодо рішень місцевих та апеляційних судів, а у випадках, передбачених законом, як суди апеляційної інстанції щодо рішень апеляційних судів, ухвалених у першій інстанції, а також переглядають справи за нововиявленими обставинами. Вищі спеціалізовані суди вивчають та узагальнюють судову практику, дають рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом.

Голова вищого спеціалізованого суду поряд із виконанням повноважень судді: 1) утворює колегії суддів для розгляду судових справ; 2) організує роботу щодо вивчення та узагальнення судової практики, аналізу судової статистики; 3) скликає загальні збори суддів відповідного суду та вносить на їх розгляд питання, що потребують їх вирішення; 4) визначає обов'язки заступників голови суду; 5) організує роботу з підвищення кваліфікації суддів відповідного суду та працівників апарату суду; 6) здійснює інші повноваження, надані йому законом.

Судді

Судді є посадовими особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції".

Суддя не може належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої".

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою"

Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як сім років, в тому числі не менш як п'ять років на посаді судді".

Судді Конституційного Суду України призначаються Президентом України, Верховною Радою України та з'їздом суддів України відповідно до Конституції України та Закону України "Про Конституційний Суд України" Судді судів загальної юрисдикції обираються Верховною Радою України безстроково. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються на посаду судді строком на п'ять років Президентом України".

Судовий розгляд – інститут цивільно-процесуального права, тобто система норм права, що регулює суспільні відносини між суддею (судом) і ін. учасниками процесуальної діяльності при вирішенні і розгляді по суті цивільної справи.

Предметом судового оскарження - можуть бути як колегiальнi, так i одноособовi рiшення, дiї чи бездiяльнiсть суб'єктiв оскарження, акти як нормативного, так й iндивiдуального характеру, у зв'язку з якими громадянин вважає, що: - порушено або порушуються його права i свободи; - створено або створюються перепони для реалiзацiї ним своїх конституцiйних прав чи свобод (або вжитi заходи щодо їх реалiзацiєю недостатнiми); - на нього покладено обов'язки, не передбаченi законодавством або передбаченi, але без врахування конкретних обставин, за яких цi обов'язки повиннi покладатися, або що вони покладенi не уповноваженими на це особами чи органом; - його притягнуто до вiдповiдальностi, не передбаченої законом, або до нього застосовано стягнення за вiдсутностi передбачених законом пiдстав чи неправомочною службовою особою (органом).( вiдповiдно до ст. 248-2 ЦПК)


* корректор Романько А.Ю.
 prev Вступ
 next Перелік нормативно-правових актів