За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Конституція
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

1) права i свободи людини i громадянина, гарантiї цих прав i свобод; основнi обов'язки громадянина;
2) громадянство, правосуб'єктнiсть громадян, статус iноземцiв та осiб без громадянства;
3) права корiнних народiв i нацiональних меншин;
4) порядок застосування мов;
5) засади використання природних ресурсiв, виключної (морської) економiчної зони, континентального шельфу, освоєння космiчного простору, органiзацiї та експлуатацiї енергосистем, транспорту i зв'язку;
6) основи соцiального захисту, форми i види пенсiйного забезпечення; засади регулювання працi i зайнятостi, шлюбу, сiм'ї, охорони дитинства, материнства, батькiвства; виховання, освiти, культури i охорони здоров'я; екологiчної безпеки;
7) правовий режим власностi;
8) правовi засади i гарантiї пiдприємництва; правила конкуренцiї та норми антимонопольного регулювання;
9) засади зовнiшнiх зносин, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, митної справи;
10) засади регулювання демографiчних та мiграцiйних процесiв;
11) засади утворення i дiяльностi полiтичних партiй, iнших об'єднань громадян, засобiв масової iнформацiї;
12) органiзацiя i дiяльнiсть органiв виконавчої влади, основи державної служби, органiзацiї державної статистики та iнформатики;
13) територiальний устрiй України;
14) судоустрiй, судочинство, статус суддiв, засади судової експертизи, органiзацiя i дiяльнiсть прокуратури, органiв дiзнання i слiдства, нотарiату, органiв i установ виконання покарань; основи органiзацiї та дiяльностi адвокатури;
15) засади мiсцевого самоврядування;
16) статус столицi України; спецiальний статус iнших мiст;
17) основи нацiональної безпеки, органiзацiї Збройних Сил України i забезпечення громадського порядку;
18) правовий режим державного кордону;
19) правовий режим воєнного i надзвичайного стану, зон надзвичайної екологiчної ситуацiї;
20) органiзацiя i порядок проведення виборiв i референдумiв;
21) органiзацiя i порядок дiяльностi Верховної Ради України, статус народних депутатiв України;
22) засади цивiльно-правової вiдповiдальностi; дiяння, якi є злочинами, адмiнiстративними або дисциплiнарними правопорушеннями, та вiдповiдальнiсть за них.
Виключно законами України встановлюються:
1) Державний бюджет України i бюджетна система України; система оподаткування, податки i збори; засади створення i функцiонування фiнансового, грошового, кредитного та iнвестицiйного ринкiв; статус нацiональної валюти, а також статус iноземних валют на територiї України; порядок утворення i погашення державного внутрiшнього i зовнiшнього боргу; порядок випуску та обiгу державних цiнних паперiв, їх види i типи;
2) порядок направлення пiдРоздiлiв Збройних Сил України до iнших держав; порядок допуску та умови перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України;
3) одиницi ваги, мiри i часу; порядок встановлення державних стандартiв;
4) порядок використання i захисту державних символiв;
5) державнi нагороди;
6) вiйськовi звання, дипломатичнi ранги та iншi спецiальнi звання;
7) державнi свята;
8) порядок утворення i функцiонування вiльних та iнших спецiальних зон, що мають економiчний чи мiграцiйний режим, вiдмiнний вiд загального.
Законом України оголошується амнiстiя.
 prev Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією.
 next Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.