За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Конституція
Розділ XV ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Розділ XV ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Закони та iншi нормативнi акти, прийнятi до набуття чинностi цiєю Конституцiєю, є чинними у частинi, що не суперечить Конституцiї України.
2. Верховна Рада
України пiсля прийняття Конституцiї України здiйснює повноваження, передбаченi цiєю Конституцiєю.
Черговi вибори до Верховної Ради України проводяться у березнi 1998 року.
3. Черговi вибори Президента України проводяться в останню недiлю жовтня 1999 року.
4. Президент України протягом трьох рокiв пiсля набуття чинностi Конституцiєю України має право видавати схваленi Кабiнетом Мiнiстрiв України i скрiпленi пiдписом Прем'єр-мiнiстра України укази з економiчних питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням вiдповiдного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому статтею 93 цiєї Конституцiї.
Такий указ Президента України вступає в дiю, якщо протягом тридцяти календарних днiв з дня подання законопроекту (за винятком днiв мiжсесiйного перiоду) Верховна Рада України не прийме закон або не вiдхилить поданий законопроект бiльшiстю вiд її конституцiйного складу, i дiє до набрання чинностi законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань.
5. Кабiнет Мiнiстрiв України формується вiдповiдно до цiєї Конституцiї протягом трьох мiсяцiв пiсля набуття нею чинностi.
6. Конституцiйний Суд України формується вiдповiдно до цiєї Конституцiї протягом трьох мiсяцiв пiсля набуття нею чинностi. До створення Конституцiйного Суду України тлумачення законiв здiйснює Верховна Рада України.
7. Голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй пiсля набуття чинностi цiєю Конституцiєю набувають статусу голiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй згiдно зi статтею 118 цiєї Конституцiї, а пiсля обрання голiв вiдповiдних рад складають повноваження голiв цих рад.
8. Сiльськi, селищнi, мiськi ради та голови цих рад пiсля набуття чинностi Конституцiєю України здiйснюють визначенi нею повноваження до обрання нового складу цих рад у березнi 1998 року.
Районнi та обласнi ради, обранi до набуття чинностi цiєю Конституцiєю, здiйснюють визначенi нею повноваження до сформування нового складу цих рад вiдповiдно до Конституцiї України.
Районнi в мiстах ради та голови цих рад пiсля набуття чинностi цiєю Конституцiєю здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до закону.
9. Прокуратура продовжує виконувати вiдповiдно до чинних законiв функцiю нагляду за додержанням i застосуванням законiв та функцiю попереднього слiдства - до введення в дiю законiв, що регулюють дiяльнiсть державних органiв щодо контролю за додержанням законiв, та до сформування системи досудового слiдства i введення в дiю законiв, що регулюють її функцiонування.
10. До прийняття законiв, що визначають особливостi здiйснення виконавчої влади в мiстах Києвi та Севастополi вiдповiдно до статтi 118 цiєї Конституцiї, виконавчу владу в цих мiстах здiйснюють вiдповiднi державнi адмiнiстрацiї.
11. Частина перша статтi 99 цiєї Конституцiї вводиться в дiю пiсля введення нацiональної грошової одиницi гривнi.
12. Верховний Суд України i Вищий арбiтражний суд України здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до чинного законодавства України до сформування системи судiв загальної юрисдикцiї в Українi вiдповiдно до статтi 125 цiєї Конституцiї, але не довше нiж п'ять рокiв.
Суддi всiх судiв в Українi, обранi чи призначенi до дня набуття чинностi цiєю Конституцiєю, продовжують здiйснювати свої повноваження згiдно з чинним законодавством до закiнчення строку, на який вони обранi чи призначенi.
Суддi, повноваження яких закiнчилися в день набуття чинностi цiєю Конституцiєю, продовжують здiйснювати свої повноваження протягом одного року.
13. Протягом п'яти рокiв пiсля набуття чинностi цiєю Конституцiєю зберiгається iснуючий порядок арешту, тримання пiд вартою i затримання осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або iншого володiння особи.
14. Використання iснуючих вiйськових баз на територiї України для тимчасового перебування iноземних вiйськових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному мiжнародними договорами України, ратифiкованими Верховною Радою України. * * * Конституцiя України прийнята на п'ятiй сесiї Верховної Ради України
28 червня 1996 року
 prev Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України.