За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Виправно-трудовий кодекс України
Стаття 68. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 68. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі

При призначеннi заходiв стягнення враховуються обставини вчинення порушення, поведiнка засудженого до проступку, кiлькiсть i характер ранiше накладених стягнень, а також пояснення засудженого по сутi проступку. Стягнення, що накладаються, повиннi вiдповiдати тяжкостi i характеру проступку засудженого.
За кiлька проступкiв, вчинених одночасно, накладається одне стягнення.
Стягнення може бути накладено лише на особу, яка вчинила проступок, i не пiзнiше десяти дiб з дня виявлення проступку, а якщо в зв'язку з проступком провадилась перевiрка, то з дня її закiнчення, але не пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчинення проступку.
Накладене стягнення звертається до виконання негайно або в усякому разi не пiзнiше одного мiсяця з дня його накладення. Якщо протягом мiсяця з дня накладення стягнення воно не було звернено до виконання, то це стягнення не виконується.
Заходи стягнення у виглядi переведення засуджених у примiщення камерного типу в колонiях загального, посиленого, суворого та особливого режиму, а також переведення засуджених, яких тримають у примiщеннях камерного типу в колонiях особливого режиму, в одиночнi камери призначаються в разi безуспiшностi застосування iнших заходiв впливу.
Стягнення у виглядi позбавлення права на одержання чергової посилки або передачi з одночасною забороною на строк до одного мiсяця купувати продукти харчування застосовується щодо осiб, якi мають право на одержання посилок i передач; стягнення у виглядi заборони на строк до одного мiсяця купувати продукти харчування - щодо осiб, якi мають права на одержання посилок або передач.
Повторне переведення на полiпшенi умови тримання може мати мiсце не ранiше нiж через рiк з моменту скасування полiпшених умов тримання або ранiше року, якщо стягнення, внаслiдок якого скасованi полiпшенi умови тримання, було знято адмiнiстрацiєю виправно-трудової установи до закiнчення року.
Повторне переведення засуджених, зазначених у статтi 32 цього Кодексу, з примiщень камерного типу колонiї особливого режиму в звичайнi житловi примiщення в тiй самiй колонiї може мати мiсце не ранiше нiж через рiк з дня повернення їх в примiщення камерного типу.
Засуджений має право оскаржити накладене на нього стягнення. Подача скарги не зупиняє виконання стягнення. При наявностi до того пiдстав накладене стягнення може бути скасовано, пом'якшено чи замiнено службовою особою, яка застосувала його. Вищестояща службова особа може скасовувати стягнення в разi, коли службова особа, яка наклала стягнення, перевищила свої повноваження або стягнення було накладено нею при вiдсутностi порушення з боку засудженого.
Якщо протягом року з дня вiдбуття стягнення засуджений не буде пiдданий новому стягненню, вiн визнається таким, що не має стягнення. ( Стаття 68 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 4995-11 вiд 01.12.87)
 prev Стаття 67. Заходи стягнення, застосовувані до осіб, позбавлених волі
 next Стаття 69. Особливості виконання стягнень у вигляді поміщення у штрафний чи дисциплінарний ізолятор або в карцер і переведення в приміщення камерного типу