За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі

Кримiнальну справу не може бути порушено, а порушена справа пiдлягає закриттю:
1) за вiдсутнiстю подiї злочину;
2) за вiдсутнiстю в дiяннi складу злочину;
3) за скiнченням строкiв давностi;
4) внаслiдок акту амнiстiї, якщо вiн усуває застосування покарання за вчинене дiяння, а також в зв'язку з помилуванням окремих осiб;
5) щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспiльно небезпечного дiяння одинадцятирiчного вiку.
6) за примиренням потерпiлого з обвинуваченим у справах, якi порушуються не iнакше, як за скаргою потерпiлого, крiм випадкiв, передбачених частинами 2, 3, 4 i 5 статтi 27 цього Кодексу;
7) за вiдсутнiстю скарги потерпiлого, якщо справу може бути порушено не iнакше як за його скаргою, крiм випадкiв, коли прокуроровi надано право порушувати справи i при вiдсутностi скарги потерпiлого (частина 3 статтi 27 цього Кодексу);
8) щодо померлого, за винятком випадкiв, коли провадження в справi є необхiдним для реабiлiтацiї померлого або вiдновлення справи щодо iнших осiб за нововиявленими обставинами;
9) щодо особи, про яку є вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або ухвала чи постанова суду про закриття справи з тiєї ж пiдстави;
10) щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дiзнання, слiдчого, прокурора про закриття справи по тому ж обвинуваченню, крiм випадкiв, коли необхiднiсть порушення справи визнано судом, у провадженнi якого перебуває кримiнальна справа (статтi 276 i 278 цього Кодексу);
11) якщо про вiдмову в порушеннi справи по тому ж факту є нескасована постанова органу дiзнання, слiдчого, прокурора, крiм випадкiв, коли необхiднiсть порушення справи визнано судом, у провадженнi якого перебуває кримiнальна справа (статтi 276 i 278 цього Кодексу).
Якщо в ходi дiзнання або попереднього слiдства протягом строкiв, зазначених у статтi 48 Кримiнального кодексу України, не встановлено особу, яка вчинила злочин, кримiнальна справа пiдлягає закриттю за пiдставою, передбаченою у пунктi 3 частини першої цiєї статтi, за винятком випадку, коли за вчинення цього злочину до винного за законом може бути застосовано довiчне позбавлення волi. (частина 2 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1483-III вiд 22.02.2000 р.)
Якщо обставини, зазначенi в пунктах 1, 2, 3 i 4 цiєї статтi, виявляються в стадiї судового розгляду, суд доводить розгляд справи до кiнця i у випадках, передбачених пунктами 1 i 2 цiєї статтi, постановляє виправдувальний вирок, а у випадках, передбачених пунктами 3 i 4, - обвинувальний вирок iз звiльненням засудженого вiд покарання.
Закриття справи на пiдставах, зазначених у пунктах 3 i 4 цiєї статтi, не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разi провадження у справi продовжується в звичайному порядку.
У разi наявностi достатнiх пiдстав вважати, що суспiльно небезпечне дiяння, вчинене особою, яка досягла 11 рокiв, але до виповнення вiку, з якого законом передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть, по факту цього дiяння порушується кримiнальна справа. Така справа вирiшується у порядку, передбаченому статтею 7-3 цього Кодексу. (Змiнено згiдно з Указом ПВР N 6834-10 вiд 16.04.84; згiдно iз Законами N 3351-12 вiд 30.06.93, N 3787-12 вiд 23.12.93) (статтю 6 доповнено частиною 6 згiдно iз Законом N 358/95-ВР вiд 05.10.95 р.)
Якщо в ходi дiзнання, попереднього чи судового слiдства або перевiрки, що проводилась на пiдставах, передбачених частиною 4 статтi 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними у пунктах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9-11 частини 1 цiєї статтi, що виключають провадження у кримiнальнiй справi, у дiяннi особи будуть виявленi ознаки адмiнiстративного правопорушення, орган дiзнання, слiдчий, прокурор, суд або суддя зобов'язанi направити вiдповiднi матерiали органу /посадовiй особi/, уповноваженому розглядати справу про таке адмiнiстративне правопорушення.
 prev Стаття 5. Недопустимість притягнення як обвинуваченого інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом
 next Стаття 7. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки