За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 48. Обов'язки і права захисника
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 48. Обов'язки і права захисника

Захисник зобов'язаний використати всi зазначенi в законi засоби захисту з метою з'ясування обставин, що виправдовують пiдозрюваного, обвинуваченого i пiдсудного або пом'якшують чи виключають його вiдповiдальнiсть, i подавати їм необхiдну юридичну допомогу.
З моменту допущення до участi у справi захисник має право:
до першого допиту пiдозрюваного чи обвинуваченого мати з ним побачення вiч-на-вiч, а пiсля першого допиту - без обмеження їх кiлькостi i тривалостi;
мати побачення iз засудженим i особою, до якої застосовано примусовi заходи медичного характеру;
бути присутнiм при допитах пiдозрюваного i обвинуваченого, а також при провадженнi iнших слiдчих дiй, виконуваних з їх участю або за клопотанням пiдозрюваного, обвинуваченого чи його захисника;
з дозволу особи, яка провадить дiзнання, або слiдчого брати участь i в iнших слiдчих дiях;
застосовувати науково-технiчнi засоби при провадженнi тих слiдчих дiй, в яких бере участь захисник, а також при ознайомленнi з матерiалами справи - з дозволу особи, яка провадить дiзнання, чи слiдчого, а у судi, якщо справа розглядається у вiдкритому судовому засiданнi, - з дозволу суддi чи суду;
ознайомлюватися з матерiалами, якими обгрунтовується затримання пiдозрюваного чи обрання запобiжного заходу або пред'явлення обвинувачення, а пiсля закiнчення дiзнання або попереднього слiдства - з усiма матерiалами справи;
виписувати з матерiалiв справи, з якими вiн ознайомився, необхiднi вiдомостi;
брати участь у судовому розглядi справи;
подавати докази i заявляти клопотання i вiдводи;
подавати скарги на дiї та рiшення особи, яка провадить дiзнання, слiдчого, прокурора, суддi та суду; (частину 2 статтi 48 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
за наявностi вiдповiдних пiдстав - на забезпечення безпеки.
Захисник має право збирати вiдомостi про факти, що можуть бути використанi як докази у справi, зокрема одержувати документи або їх копiї вiд пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єднань, а вiд громадян - за їх згодою; ознайомлюватися на пiдприємствах, в установах i органiзацiях з необхiдними документами i матерiалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письмовi висновки фахiвцiв з питань, що потребують спецiальних знань.
Особа, яка провадить дiзнання, i слiдчий повиннi своєчасно повiдомити захисника про час i мiсце провадження слiдчих дiй, якi виконуються з участю пiдозрюваного або обвинуваченого чи за клопотанням захисника.
Захисник зобов'язаний своєчасно з'явитися для участi у провадженнi тих процесуальних дiй, в яких його участь є обов'язковою.
В разi неявки захисника слiдчi дiї, в яких участь захисника не є обов'язковою, провадяться без нього.
Якщо захисник присутнiй при провадженнi слiдчих дiй, вiн має право ставити запитання особам, яких допитують, подавати письмовi зауваження з приводу неправильностi або неповноти запису в протоколi вiдомостей про слiдчi дiї. Особа, яка провадить дiзнання, i слiдчий можуть вiдхилити запитання, поставлене захисником, але вони зобов'язанi занести його до протоколу.
Вiдмова захисника при провадженнi дiзнання, попереднього слiдства та в судовому засiданнi вiд захисту пiдозрюваного, обвинуваченого i пiдсудного не допускається.
Захисник не вправi розголошувати вiдомостi, якi стали йому вiдомi у зв'язку з виконанням професiйних обов'язкiв.
Документи, пов'язанi з виконанням захисником обов'язкiв захисника у кримiнальнiй справi, не пiдлягають огляду, розголошенню чи вилученню особою, яка провадить дiзнання, слiдчим, прокурором, суддею i судом без згоди захисника.
Не може бути внесено подання органу дiзнання, слiдчого, прокурора, а також винесена окрема постанова суддi чи ухвала суду щодо правової позицiї захисника у справi. (В редакцiї Закону N 3780-12 вiд 23.12.93)
 prev Стаття 47. Порядок призначення захисника
 next Стаття 49. Потерпілий