За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 227. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 227. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства

Здiйснюючи нагляд за виконанням законiв органами дiзнання i попереднього слiдства, прокурор у межах своєї компетенцiї:
1) вимагає вiд органiв дiзнання i попереднього слiдства для перевiрки кримiнальнi справи, документи, матерiали та iншi вiдомостi про вчиненi злочини, хiд дiзнання, попереднього слiдства i встановлення осiб, якi вчинили злочини; перевiряє не менш як один раз на мiсяць виконання вимог закону про приймання, реєстрацiю i вирiшення заяв та повiдомлень про вчиненi або тi, що готуються, злочини;
2) скасовує незаконнi i необгрунтованi постанови слiдчих та осiб, якi провадять дiзнання;
3) дає письмовi вказiвки про розслiдування злочинiв, про обрання, змiну або скасування запобiжного заходу, квалiфiкацiю злочину, проведення окремих слiдчих дiй та розшук осiб, якi вчинили злочини;
4) доручає органам дiзнання виконання постанов про затримання, привiд, взяття пiд варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осiб, якi вчинили злочини, виконання iнших слiдчих дiй, а також дає вказiвки про вжиття необхiдних заходiв для розкриття злочинiв i виявлення осiб, якi їх вчинили, по справах, що перебувають у провадженнi прокурора або слiдчого прокуратури;
5) бере участь у провадженнi дiзнання i попереднього слiдства i в необхiдних випадках особисто провадить окремi слiдчi дiї або розслiдування в повному обсязi по будь-якiй справi;
6) санкцiонує проведення обшуку, накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцiю та її виїмку, вiдсторонення обвинуваченого вiд посади та iншi дiї слiдчого i органу дiзнання у випадках, передбачених цим Кодексом;
7) продовжує строк розслiдування i тримання пiд вартою як запобiжного заходу у випадках i в порядку, встановлених цим Кодексом;
8) повертає кримiнальнi справи попереднього слiдства з своїми вказiвками щодо провадження додаткового розслiдування;
9) вилучає вiд органу дiзнання i передає слiдчому будь-яку справу, передає справу вiд одного органу попереднього слiдства iншому, а також вiд одного слiдчого iншому з метою забезпечення найбiльш повного i об'єктивного розслiдування;
10) усуває особу, яка провадить дiзнання, або слiдчого вiд дальшого ведення дiзнання або попереднього слiдства, або вони допустили порушення закону при розслiдуваннi справи;
11) порушує кримiнальнi справи або вiдмовляє в їх порушеннi; закриває або зупиняє провадження в кримiнальних справах; дає згоду на закриття кримiнальної справи слiдчим в тих випадках, коли це передбачено цим Кодексом; затверджує обвинувальнi висновки (постанови); направляє кримiнальнi справи до суду;
12) вирiшує питання про допущення захисника до участi в справi з моменту пред'явлення обвинувачення вiдповiдно до частини 1 статтi 44 цього Кодексу.
Прокурор здiйснює також iншi повноваження, наданi йому цим Кодексом.
Вказiвки прокурора органам дiзнання i попереднього слiдства у зв'язку з порушенням i розслiдуванням ними кримiнальних справ, данi в порядку, передбаченому цим Кодексом, є для цих органiв обов'язковими. Оскарження одержаних вказiвок вищестоящому прокуроровi не зупиняє їх виконання, за винятком випадкiв, передбачених частиною 2 статтi 114 цього Кодексу. (Змiнено згiдно з Указом ПВР N 6834-10 вiд 16.04.84; Законом N 3351-12 вiд 30.06.93)
 prev Глава 21 НАГЛЯД ПРОКУРОРА ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНIВ ОРГАНАМИ ДIЗНАННЯ I ПОПЕРЕДНЬОГО СЛIДСТВА
 next Стаття 228. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком