За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описТрудовий договiр, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договiр до закiнчення строку його чинностi можуть бути розiрванi власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:
1) змiн в органiзацiї виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiї, реорганiзацiї, банкрутства або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї скорочення чисельностi або штату працiвникiв;
1-1) Пункт 1-1 втратив чиннiсть. по старостi; (Законом "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" вiд 16.12.93 (Стаття 11) заборонено звiльнення працiвникiв за iнiцiативою власника або уповноваженого ним органу з мотивiв досягнення пенсiйного вiку) (згiдно iз Законом N 92/94-ВР вiд 12.07.94 р.) 2) виявленої невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї або стану здоров'я, якi перешкоджають продовженню даної роботи;
3) систематичного невиконання працiвником без поважних причин обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiше застосовувалися заходи дисциплiнарного чи громадського стягнення;
4) прогулу (в тому числi вiдсутностi на роботi бiльше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
5) нез'явлення на роботу протягом бiльш як чотирьох мiсяцiв пiдряд внаслiдок тимчасової непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки по вагiтностi i родах, якщо законодавством не встановлений тривалiший строк збереження мiсця роботи (посади) при певному захворюваннi. За працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з трудовим калiцтвом або професiйним захворюванням, мiсце роботи (посада) зберiгається до вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi;
6) поновлення на роботi працiвника, який ранiше виконував цю роботу;
7) появи на роботi в нетверезому станi, у станi наркотичного або токсичного сп'янiння;
8) вчинення за мiсцем роботи розкрадання (в тому числi дрiбного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенцiї якого входить накладення адмiнiстративного стягнення або застосування заходiв громадського впливу. (пункт 9 частини 1 статтi 40 втратив чиннiсть згiдно iз Законом N 1356-XIV вiд 24.12.99 р.) (частину 1 статтi 40 доповнено з 01.01.2000 р. пунктом 9 згiдно iз Законом N 784-XIV вiд 30.06.99 р.)
9) Пункт 9 частини 1 статтi 40 втратив чиннiсть. Звiльнення з пiдстав, зазначених у пунктах 1, 2 i 6 цiєї статтi, допускається, якщо неможливо перевести працiвника, за його згодою, на iншу роботу.
Частина 3 статтi 40 втратила чиннiсть. (згiдно iз Законом N 6/95-ВР вiд 19.01.95 р.) Не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм звiльнення за пунктом 5 цiєї статтi), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi. Це правило не поширюється на випадок повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї. (Стаття 40 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР N 6237-10 вiд 21.12.83, N 2444-11 вiд 27.06.86, N 5938-11 вiд 27.05.88; Законами N 871-12 вiд 20.03.91, N 6/95-ВР вiд 19.01.95, N 263/95-ВР вiд 05.07.95)