За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описСуддя одноособово вирiшує питання про прийняття заяви у цивiльнiй справi.
Суддя вiдмовляє в прийняттi заяви:
1) якщо заява не пiдлягає розглядовi в судах;
2) якщо заiнтересованою особою, що звернулася до суду, не додержано встановленого законом для даної категорiї справ порядку попереднього позасудового вирiшення справи, зокрема:
а) якщо у трудових спорах працiвник у передбачених законом випадках не звертався до комiсiї по трудових спорах, а також до профспiлкового комiтету пiдприємства, установи, органiзацiї;
б) якщо у спорах, що випливають з договору перевозки, у випадках, передбачених законом, заiнтересована особа, яка звернулася до суду, не зверталася до транспортної органiзацiї з претензiєю;
в) якщо у спорах з пiдприємствами зв'язку чи Союздруку у випадках, передбачених Статутом зв'язку СРСР, заiнтересована особа, яка звернулася до суду, не зверталася до пiдприємства зв'язку або Союздруку з претензiєю або коли i зверталася, але ще не минув встановлений строк для одержання вiдповiдi на претензiю;
г) якщо у спорах з пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi є страхувальниками потерпiлого, про вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника, це питання у передбачених законом випадках не розглядалось профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї;
д) якщо у спорах винахiдникiв i рацiоналiзаторiв з питань розмiру, порядку обчислення i строкiв виплати винагороди за ви- нахiд i рацiоналiзаторську пропозицiю та факту їх використання автор не звертався до керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, мiнiстерства, державного комiтету чи вiдомства або коли i звертався, але ще не минув встановлений строк для одержання вiдповiдi на його заяву;
( пiдпункт "д" пункту другого статтi 136 виключено згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 )
е) якщо у спорах рацiоналiзаторiв з питань про пер- шiсть рацiоналiзаторської пропозицiї це питання не вирiшувалось керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї, мiнiстерства, державного комiтету чи вiдомства;
( пiдпункт "е" пункту другого статтi 136 виключено згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 )
є) якщо у спорах авторiв промислових зразкiв з питань роз- мiру, порядку обчислення i строкiв виплати винагороди за викорис- тання промислових зразкiв це питання не вирiшувалось адмiнiстра- цiєю пiдприємства, установи, органiзацiї разом з профспiлковим комiтетом i за скаргою автора - керiвником вищестоящої органiзацiї
( пiдпункт "є" пункту другого статтi 136 виключено згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 );
ж) якщо у спорах про поновлення трудових, пенсiйних i житлових прав, повернення майна або його вартостi, зв'язаних з вiдшкодуванням шкоди, заподiяної громадяниновi незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi, незаконним застосуванням взяття пiд варту як запобiжного заходу, незаконним накладенням адмiнiстративного стягнення у виглядi арешту чи виправних робiт, це питання у передбачених законом випадках не вирiшувалося у вiдповiдних державних або громадських органiзацiях;
3) якщо є таке, що набрало законної сили, постановлене по спору мiж тими ж сторонами, про той же предмет i з тих же пiдстав рiшення суду чи ухвала суду про прийняття вiдмови позивача вiд позову або про затвердження мирової угоди сторiн;
4) якщо в провадженнi суду є справи по спору мiж тими ж сторонами, про той же предмет i з тих же пiдстав;
5) якщо вiдбулося рiшення товариського суду, прийняте в межах його компетенцiї, по спору мiж тими ж сторонами, про той же предмет i з тих же пiдстав;
6) якщо мiж сторонами укладено договiр про передачу даного спору на вирiшення третейського суду;
7) якщо справа не пiдсудна даному судовi;
8) якщо заява подана недiєздатною особою;
9) якщо заяву вiд iменi заiнтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.
Суддя, вiдмовляючи в прийняттi заяви, постановляє про це мотивовану ухвалу.
Вiдмова суддi в прийняттi заяви з пiдстав, передбачених пунктами 2, 7, 8, 9 цiєї статтi, не перешкоджає повторному зверненню до суду з заявою в тiй же справi, якщо буде усунуто допущене порушення.
На ухвалу суддi може бути подано скаргу, внесено окреме подання. ( Стаття 136 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР N 2135-08 вiд 15.10.73, N 1461-10 вiд 23.01.81, N 2994-08 вiд 11.01.82, N 7194-10 вiд 22.06.84; Законами N 2857-12 вiд 15.12.92, 75/95-ВР вiд 28.02.95 )